WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Regulamin kursu

2015/2016

Regulamin przedmiotu Biologia molekularna

 

REGULAMIN KURSU  „BIOLOGIA MOLEKULARNA” DLA I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO SUM

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zajęcia z biologii molekularnej odbywają się raz w tygodniu i składają się z: 
  • wykładu
  • seminarium
  • ćwiczeń praktycznych
 2. Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych wyznaczonych i zatwierdzonych przez kierownika Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki.
 3. Informacje dotyczące przedmiotu zawierające program zajęć, wykaz zalecanej literatury oraz efekty kształcenia przedmiotu umieszczane są przed terminem rozpoczęcia zajęć i pozostają przez cały okres trwania przedmiotu w gablotach przed Katedrą Biologii Molekularnej i Genetyki, przed salami ćwiczeń oraz na stronie internetowej katedry http://biolmolgen2.sum.edu.pl
 4. Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
 5. Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratoriach biologicznych oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
 6. Na początku zajęć – studenci zajmują miejsca na sali przy poszczególnych stanowiskach. Przydział stanowisk dokonywany przez prowadzącego, jest stały na cały czas trwania zajęć – i nie wolno zmieniać ich samowolnie.

 

PRAWA STUDENTÓW

Student ma prawo:

 1. Zwrócić się do prowadzących zajęcia w trakcie ich trwania w sprawach związanych z przedmiotem, celem uzyskania pomocy w wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień, dotyczących materiału ćwiczeniowego, seminaryjnego lub wykładowego.
 2. Do korzystania z konsultacji udzielanych przez nauczycieli – w ustalonych harmonogramem konsultacji porach.
 3. Do odrabiania zajęć, usprawiedliwionych i zweryfikowanych zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem, w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć.
 4. Studenci mogą dobrowolnie uczestniczyć w zajęciach koła naukowego Studenckiego Towarzystwa Naukowego działającego przy Katedrze Biologii Molekularnej i Genetyki, na zasadach ogólnych, określonych regulaminem Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

 

OBOWIĄZKI STUDENTÓW

 1. Student jest zobowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na ćwiczenia i seminaria zgodnie z ich harmonogramem.
 2. Wierzchnie okrycie (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torebki itp. (bez przedmiotów wartościowych) pozostawić w szatni.
 3. Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w ochronny fartuch  laboratoryjny.
 4. Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry
 5. Studenci zobowiązani są posiadać na każdych ćwiczeniach następujące przedmioty: 
  • WYDRUKOWANA KARTA PRACY
  • ołówek zwykły (nr B2)
  • gumkę
  • komplet kredek
  • miękką, flanelową lub lnianą ściereczkę o wymiarach 150 mm x 150 mm
  • inne pomoce wskazanych przez prowadzącego zajęcia
 6. Przestrzegać czystości na sali ćwiczeń, korytarzu, na klatce schodowej i w toalecie.
 7. Zachować ciszę podczas przebywania na terenie Katedry
 8. Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego im sprzętu i pomocy laboratoryjnych. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącym zajęcia. Uszkodzenia zauważone w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu - obciążają studentów.
 9. Studenci powinni być przygotowani do zajęć w oparciu o podany program oraz wywieszone w gablotkach ogłoszeń i na stronie internetowej, problemy i zagadnienia aktualnych wykładów.
 10. W trakcie zajęć – studenci są zobowiązani wypełniać zlecone zadania sumiennie, pilnie i starannie, wykazując czynny i zainteresowany stosunek do wiedzy i pracy.
 11. Studenci nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu będą wydaleni z sali ćwiczeń, a zajęcia nie będą im zaliczone.
 12. Osoby nagminnie nie przestrzegające przepisów niniejszego regulaminu będą pociągnięte do pełnej odpowiedzialności przewidzianej prawem.

 

ZALICZENIE

 1. Podstawą zaliczenia kursu  biologii molekularnej  jest zaliczenie na co najmniej ocenę dostateczną (3) wszystkich: ćwiczeń, seminariów, testów cząstkowych oraz zdanie, na co najmniej ocenę dostateczną (3) egzaminu końcowego.  W przypadku nie zaliczenia ostatecznego testów cząstkowych, umożliwiona będzie ich poprawa, w formie pisemnej, po zakończeniu ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie  zaliczenia wszystkich ćwiczeń i seminariów oraz testów cząstkowych.
 2. Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się w formie pisemnej PRZED ROZPOCZĘCIEM zajęć oraz ustnej w trakcie trwania zajęć i testowej po zakończeniu bloku tematycznego, według ogłoszonego harmonogramu realizacji programu nauczania biologii molekularnej. Poprawa oceny negatywnej może się odbyć 2 razy w trakcie kolejnych zajęć, w formie ustnej lub pisemnej. W przypadku seminarium w tygodniu, w którym będzie przeprowadzony test cząstkowy, wszelkie braki należy uzupełnić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego test. TRZYKROTNA OCENA NIEDOSTATECZNA Z JEDNEGO TEMATU SKUTKUJE UTRATĄ PIERWSZEGO TERMINU TESTU CZĄSTKOWEGO Z DANEGO BLOKU TEMATYCZNEGO. TRZYKROTNE OCENY NIEDOSTATECZNE Z WIĘCEJ NIŻ JEDENGO TEMATU SKUTKUJĄ UTRATĄ MOŻLIWOŚCI PISANIA TESTU Z DANEGO BLOKU, ZARÓWNO W PIERWSZYM TERMINIE, JAK I PIERWSZYM TERMINIE POPRAWKOWYM.
 3. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: 
  • Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ
  • Wykonania wymaganej dokumentacji zadań, tj. rysunków, opisów, wniosków, podsumowań itd.
  • Opanowania zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia oraz opanowanych na wcześniejszych zajęciach, które oceniane są  na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego.
  • Opracowania i przedstawienia zadanego tematu seminaryjnego oraz aktywnej dyskusji w seminarium.
 4. Zaliczanie poszczególnych ćwiczeń oraz całości zajęć – dokonuje się w następujący sposób: 
  • poprawność i aktywność pracy studenta na każdym ćwiczeniu oraz rzetelność i prawidłowość dokumentacji, oceniane są jako zaliczone lub nie zaliczone.
  • Stopień opanowania zadanego materiału ćwiczeniowego, ocenia się na: niedostatecznie (2), dostatecznie (3),  dość dobrze (3,5), dobrze (4), ponad dobrze (4,5), bardzo dobrze (5), celująco (6).
  • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniu i/lub seminarium student jest zobowiązany odrobić brakujące ćwiczenie/seminarium według zasad określonych w punkcie IV.6.
  • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z  biologii molekularnej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3) z każdego ćwiczenia/seminarium.
 5. Test cząstkowy odbywa się w następnym tygodniu po zakończeniu bloku tematycznego według harmonogramu podanego przez kierownika ćwiczeń. Podstawą zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3), którą otrzymuje się za prawidłową odpowiedź na 65 do 76% pytań. Aby otrzymać ocenę dość dobry (3,5) należy prawidłowo odpowiedzieć na 77 do 82% pytań. Do otrzymania oceny dobrze (4) potrzeba 83 do 88% prawidłowych odpowiedzi. Na ocenę ponad dobrze (4,5) trzeba uzyskać 89 do 94% poprawnych odpowiedzi. Na ocenę bardzo dobrze (5) trzeba poprawnie odpowiedzieć na  95 do 99% pytań, celująca ocena przysługuje za 100 % poprawnych odpowiedzi. STUDENTA OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA I UŻYWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W CZASIE TRWANIA TESTÓW CZĄSTKOWYCH.
 6. Zajęcia opuszczone lub nie zaliczone.
  • Zajęcia opuszczone i usprawiedliwione muszą być odrobione i zaliczone w trakcie trwania danego cyklu tematycznego, lub w terminie dodatkowym wyznaczonych harmonogramem odrabiania ćwiczeń, jeśli nieobecność nastąpiła na ostatnich zajęciach w danym cyklu.
  • Dopuszczenie do odrabiania zaległych ćwiczeń wymaga zgody prowadzącego ćwiczenia  na podstawie pisemnej zgody opiekuna własnej grupy ćwiczeniowej w danym cyklu tematycznym.
  • Brak przygotowania do ćwiczeń lub seminarium stanowi podstawę do nie zaliczenia zajęć.
  • Nie zaliczone zajęcia muszą być odrobione w tym samym cyklu tematycznym na podstawie pisemnej zgody opiekuna własnej grupy ćwiczeniowej w danym cyklu tematycznym.
  • Oceny końcowe z ćwiczeń i seminarium wyliczone są jako średnia wszystkich ocen uzyskanych na zajęciach.

  IV.6 „W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniu i/lub seminarium student jest zobowiązany odrobić brakujące ćwiczenie/seminarium według zasad określonych w punkcie IV.6

EGZAMIN KOŃCOWY

 1. Egzamin końcowy jest egzaminem  testowym. Do zdawania egzaminu końcowego można przystąpić po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń i seminariów na ocenę co najmniej dostatecznie (3). Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3), którą otrzymuje się za prawidłową odpowiedź na 65 do 76% pytań. Aby otrzymać ocenę dość dobry (3,5) należy prawidłowo odpowiedzieć na 77 do 82% pytań. Do otrzymania oceny dobrze (4) potrzeba 83 do 88% prawidłowych odpowiedzi. Na ocenę ponad dobrze (4,5) trzeba uzyskać 89 do 94% poprawnych odpowiedzi. Na ocenę bardzo dobrze (5) trzeba poprawnie odpowiedzieć na  95 do 99% pytań, celująca ocena przysługuje za 100 % poprawnych odpowiedzi.
 2. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie „0” studentów, którzy zdali testy cząstkowe w terminie zerowym na ocenę, co najmniej ponad dobrze (4,26-4,75) oraz uzyskali średnią z wszystkich seminariów, co najmniej ponad dobrze (4,26-4,75).

 3. UWAGA! STUDENTA OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA I UŻYWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W CZASIE TRWANIA EGZAMINU

 

PRZYPADKI LOSOWE

 1. Przypadki losowe są rozpatrywane indywidualnie przez komisję składającą się z opiekuna grupy ćwiczeniowej/seminaryjnej w danym cyklu tematycznym, kierownika ćwiczeń, kierownika Katedry i nauczyciela nie prowadzącego zajęć z osobą zainteresowaną.

 

ZABRANIA SIĘ STUDENTOM

 1. Wchodzenia na salę ćwiczeń po ich rozpoczęciu.
 2. Brania udziału w ćwiczeniach bez fartucha laboratoryjnego.
 3. Palenia tytoniu, żucia gumy, zażywania innych używek i jedzenia w salach ćwiczeń, seminaryjnych i na terenie całej katedry.

 

STUDENCI INFORMOWANI SĄ O WYNIKACH ZALICZEŃ PRZEZ PROWADZĄCYCH DANĄ GRUPĘ ĆWICZENIOWĄ W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ, A O WYNIKACH EGZAMINÓW OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE KATEDRY BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI LUB/I POPRZEZ UMIESZCZANIE WYNIKÓW ZAKODOWANYMI NAZWISKAMI NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 

uwaga!

INFORMACJI na temat studentów ani ich OCEN Z ĆWICZEŃ, ZALICZEŃ testów CZĄSTKOWYCH , EGZAMINÓW ORAZ NUMERów KART ZALICZENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH (NR pIN), NIE UDZIELA się TELEFONICZNIE ANI ELEKTRONICZNiE

 

W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy regulaminu studiów i innych nadrzędnych aktów prawnych.