WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Regulamin kursu

2015/2016

REGULAMIN KURSU  „Biologia komórki z elementami genetyki” DLA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO SUM

w KATOWICACH

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Zajęcia z Biologii komórki z elementami genetyki odbywają się według harmonogramu zatwierdzonego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach i składają się z:

-     wykładów

-          seminarium

-          ćwiczeń praktycznych

 1. Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych wyznaczonych i zatwierdzonych przez kierownika Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki.
 2. Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
 3. Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratoriach biologicznych oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
 4. Na początku zajęć – studenci zajmują miejsca na sali przy poszczególnych stanowiskach. Przydział stanowisk jest stały na cały czas trwania zajęć – i nie wolno zmieniać ich samodzielnie.

 

 1. PRAWA STUDENTÓW

Student ma prawo:

 1. Zwrócić się do prowadzących zajęcia w trakcie ich trwania w sprawach związanych z przedmiotem, celem uzyskania pomocy w wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień, dotyczących materiału ćwiczeniowego, seminaryjnego lub wykładowego.
 2. Do korzystania z konsultacji udzielanych przez nauczycieli – w ustalonych harmonogramem konsultacji porach.
 3. Do odrabiania zajęć, usprawiedliwionych i zweryfikowanych zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem, w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć.
 4. Studenci mogą dobrowolnie uczestniczyć w zajęciach koła naukowego Studenckiego Towarzystwa Naukowego działającego przy Katedrze Biologii Molekularnej i Genetyki, na zasadach ogólnych, określonych regulaminem Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
  1. OBOWIĄZKI STUDENTÓW
  2. Student jest obowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na ćwiczenia i seminaria zgodnie z ich harmonogramem.
  3. Wierzchnie okrycie (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torebki itp. (bez przedmiotów wartościowych) pozostawić w szatni.
  4. Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w fartuch  laboratoryjny.
  5. Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry
  6. Studenci zobowiązani są posiadać na każdych ćwiczeniach następujące przedmioty:

-          wydrukowaną kartę pracy dostępną do ściągnięcia ze strony internetowej Katedry

-          ołówek zwykły (nr 2)

-          gumkę

-          komplet kredek

-          miękką, flanelową lub lnianą ściereczkę o wymiarach150 mmx 150 mm

-          oraz inne materiały pomocnicze wskazane przez prowadzące zajęcia

 1. Przestrzegać czystości na sali ćwiczeń, korytarzu, na klatce schodowej i w toalecie.
 2. Zachować ciszę podczas przebywania na terenie Katedry
 3. Przed rozpoczęciem zajęć studenci mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego im sprzętu i pomocy laboratoryjnych. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącym zajęcia. Uszkodzenia zauważone w trakcie trwania zajęć lub po ich zakończeniu - obciążają studentów.
 4. Studenci powinni być przygotowani do zajęć w oparciu o podany program oraz wywieszone w gablotkach ogłoszeń i na stronie internetowej, problemy i zagadnienia aktualnych wykładów.
 5. W trakcie zajęć – studenci są zobowiązani wypełniać zlecone zadania sumiennie, pilnie i starannie, wykazując czynny i zainteresowany stosunek do wiedzy i pracy.
 6. Studenci nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu będą wydaleni z sali ćwiczeń, a zajęcia nie będą im zaliczone.
 7. Osoby nagminnie nie przestrzegające przepisów niniejszego regulaminu będą pociągnięte do pełnej odpowiedzialności przewidzianej prawem.

 

 1. ZALICZENIE
 2. Podstawą zaliczenia kursu  biologii komórki z elementami genetyki  jest zaliczenie na co najmniej ocenę dostateczną (3) wszystkich: ćwiczeń, seminariów.
 3. Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się w formie pisemnej PRZED ROZPOCZĘCIEM zajęć oraz ustnej w trakcie trwania zajęć. Poprawa oceny negatywnej może się odbyć 2 razy w trakcie kolejnych zajęć, w formie ustnej lub pisemnej.
 4. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie:

-          Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

-          Wykonania wymaganej dokumentacji zadań, tj. rysunków, opisów, wniosków, podsumowań itd.

-          Opanowania zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia oraz opanowanych na wcześniejszych zajęciach, które oceniane są  na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego.

-          Opracowania i przedstawienia zadanego tematu seminaryjnego oraz aktywnej dyskusji w seminarium.

 1. Zaliczanie poszczególnych ćwiczeń oraz całości zajęć – dokonuje się w następujący sposób:

-          poprawność i aktywność pracy studenta na każdym ćwiczeniu oraz rzetelność i prawidłowość dokumentacji, oceniane są jako zaliczone lub nie zaliczone.

-          Stopień opanowania zadanego materiału ćwiczeniowego, ocenia się na: niedostatecznie (2), dostatecznie (3),  dość dobrze (3,5), dobrze (4), ponad dobrze (4,5), bardzo dobrze (5), celująco (6).

-          W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniu i/lub seminarium student jest zobowiązany odrobić brakujące ćwiczenie/seminarium według zasad określonych w punkcie IV.6.

-          Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z  biologii molekularnej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3) z każdego ćwiczenia/seminarium.


 

 1. Zajęcia opuszczone lub nie zaliczone.

-          Zajęcia opuszczone i usprawiedliwione muszą być odrobione i zaliczone w trakcie trwania danego cyklu tematycznego, lub w terminie dodatkowym wyznaczonych harmonogramem odrabiania ćwiczeń, jeśli nieobecność nastąpiła na ostatnich zajęciach w danym cyklu.

-          Dopuszczenie do odrabiania zaległych ćwiczeń wymaga zgody prowadzącego ćwiczenia  na podstawie pisemnej zgody opiekuna własnej grupy ćwiczeniowej w danym cyklu tematycznym.

-          Brak przygotowania do ćwiczeń lub seminarium stanowi podstawę do nie zaliczenia zajęć.

-          Nie zaliczone zajęcia muszą być odrobione w tym samym cyklu tematycznym na podstawie pisemnej zgody opiekuna własnej grupy ćwiczeniowej w danym cyklu tematycznym.

-          Oceny końcowe z ćwiczeń i seminarium wyliczone są jako średnia wszystkich ocen uzyskanych na zajęciach.

 

V.           PRZYPADKI LOSOWE

 1. Przypadki losowe są rozpatrywane indywidualnie przez komisję składającą się z opiekuna grupy ćwiczeniowej/seminaryjnej w danym cyklu tematycznym, kierownika ćwiczeń, kierownika Katedry i nauczyciela nie prowadzącego zajęć z osobą zainteresowaną.

 

VI.        ZABRANIA SIĘ STUDENTOM

 1. 1.      Wchodzenia na salę ćwiczeń po ich rozpoczęciu.
 2. 2.      Brania udziału w ćwiczeniach bez fartucha laboratoryjnego.
 3. 3.      Palenia tytoniu, żucia gumy, zażywania innych używek i jedzenia w salach ćwiczeń, seminaryjnych i na terenie całej katedry.

 

VII.     STUDENCI INFORMOWANI SĄ O WYNIKACH ZALICZEŃ PRZEZ PROWADZĄCYCH DANĄ GRUPĘ ĆWICZENIOWĄ W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ, LUB/I POPRZEZ UMIESZCZANIE WYNIKÓW ZAKODOWANYMI NAZWISKAMI NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 

uwaga!

INFORMACJI na temat studentów ani ich OCEN Z ĆWICZEŃ, ZALICZEŃ testów CZĄSTKOWYCH , EGZAMINÓW ORAZ NUMERów KART ZALICZENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH (NR pIN), NIE UDZIELA się TELEFONICZNIE ANI ELEKTRONICZNiE

 

W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy regulaminu studiów i innych nadrzędnych aktów prawnych.

 1.