WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Regulamin kursu

2015/2016

REGULAMIN KURSU

REGULAMIN KURSU  „GENETYKA KLINICZNA II” DLA VI ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO SUM

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Zajęcia z „Genetyki klinicznej” odbywają się w systemie zblokowanym i składają się z: wykładów; ćwiczeń
  2. Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych wyznaczonych i zatwierdzonych przez kierownika Katedry i Zakładu Biologii  Molekularnej i Genetyki.
  3. Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie.
  4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy w klinice oraz wskazówek i zaleceń prowadzących zajęcia.
  5. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach koła naukowego (dobrowolne) na zasadach ogólnych, określonych w regulaminie Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

 

 1. PRAWA STUDENTÓW

Student ma prawo:

 1. Zwrócić się do prowadzących zajęcia w sprawach związanych z przedmiotem, celem uzyskania pomocy w wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień, dotyczących materiału ćwiczeniowego i wykładowego.
 2. Do korzystania z konsultacji udzielanych przez asystentów – w ustalonych harmonogramem konsultacji porach.
 3. Do odrabiania zajęć, usprawiedliwionych i zweryfikowanych zaświadczeniem lekarskim lub innym oficjalnym dokumentem, w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć.

 

 1. OBOWIĄZKI STUDENTÓW
 2. Student jest obowiązany punktualnie i regularnie uczęszczać na ćwiczenia zgodnie z ich harmonogramem.
 3. Wierzchnie okrycie (płaszcze, kurtki itp.), teczki, torebki itp. (bez przedmiotów wartościowych) pozostawić w szatni.
 4. Przestrzegać czystości na salach ćwiczeń, oddziałach klinicznych, korytarzu, na klatce schodowej i w toalecie.
 5. Zachować ciszę podczas przebywania na terenie Zakładu i Kliniki.
 6. Studenci powinni być przygotowani do zajęć w oparciu o podany program oraz wywieszone w gablotkach ogłoszeń problemy i zagadnienia aktualnych wykładów.
 7. W trakcie zajęć – studenci winni wypełniać zlecone zadania sumiennie, pilnie i starannie, wykazując czynny i zainteresowany stosunek do wiedzy i pracy.
 8. Studenci nie stosujący się do przepisów regulaminu będą wydaleni z sali ćwiczeń, a zajęcia nie będą im zaliczone.
 9. Osoby rażąco nie przestrzegające przepisów niniejszego regulaminu będą pociągnięte do pełnej odpowiedzialności prawnej.

 

 

 

 1. ZALICZENIE
 2. Podstawą zaliczenia kursu „Genetyki klinicznej II”  jest zaliczenie na co najmniej ocenę dostateczną (3) wszystkich ćwiczeń oraz testu końcowego.
 3. Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń odbywa się w formie ustnej w trakcie trwania zajęć. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie:

-          Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania zajęć, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

-          Wykonanie odpowiedniej dokumentacji zadań, tj. opisów, wniosków, podsumowań itd.

-          Opanowanie zagadnień teoretycznych, wyznaczonych i obowiązujących na dane zajęcia.

 1. Zaliczanie poszczególnych seminariów oraz całości zajęć – dokonuje się w następujący sposób:

-          poprawność i aktywność pracy studenta na każdym ćwiczeniu oraz rzetelność i prawidłowość dokumentacji, oceniane są jako zaliczone lub nie zaliczone.

-          Stopień opanowania zadanego materiału ćwiczeniowego, ocenia się: niedostatecznie (2), dostatecznie (3),  dość dobrze (3,5), dobrze (4), ponad dobrze (4,5), bardzo dobrze (5), celująco (6).

-          W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany odrobić brakujące zajęcia według zasad określonych w punkcie IV.5.

 1. Podstawą zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3), którą otrzymuje się za prawidłowa odpowiedź na 65 do 76% pytań. Aby otrzymać ocenę dość dobry (3,5) należy prawidłowo odpowiedzieć na 77 do 82% pytań. Do otrzymania oceny dobrze (4) potrzeba 83 do 88% prawidłowych odpowiedzi. Na ocenę ponad dobrze (4,5) trzeba uzyskać 89 do 95% poprawnych odpowiedzi. Na ocenę bardzo dobrze (5) trzeba poprawnie odpowiedzieć na  96 do 99% pytań, celująca ocena przysługuje za 100 % poprawnych odpowiedzi.

-          Oceny końcowe z przedmiotu  wyliczone zostaną jako średnia na którą składać się będą: 30 % zaliczenia cząstkowego z ćwiczeń oraz 70 % oceny z testu końcowego.

 

 1. Zajęcia opuszczone lub nie zaliczone.

-          Zajęcia opuszczone i usprawiedliwione muszą być odrobione i zaliczone z inną grupą.

-          Dopuszczenie do odrabiania zaległych zajęć wymaga zgody prowadzącego.

-          Brak przygotowania do zajęć stanowi podstawę do nie zaliczenia ćwiczeń.

-          Nie zaliczone zajęcia muszą być odrobione z inną grupą na podstawie pisemnej zgody kierownika zakładu.

 

V.           PRZYPADKI LOSOWE

 1. Przypadki losowe są rozpatrywane indywidualnie przez komisję składającą się z opiekuna grupy seminaryjnej w danym cyklu tematycznym, kierownika ćwiczeń, kierownika zakładu i adiunkta nie prowadzącego zajęć z osobą zainteresowaną.

 

VI.        ZABRANIA SIĘ STUDENTOM

 1. Wchodzenia na salę po rozpoczęciu zajęć.
 2. Brania udziału w ćwiczeniach bez fartucha i obuwia zamiennego
 3. Palenia tytoniu, żucia gumy, zażywania innych używek i jedzenia w salach ćwiczeń i na terenie całego Zakładu.

 

 

NIE UDZIELA SIĘ INFORMACJI TELEFONICZNIE ANI ELEKTRONICZNE NA TEMAT OCEN Z ĆWICZEŃ, ZALICZEŃ CZĄSTKOWYCH , EGZAMINÓW ORAZ NUMERU KART ZALICZENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH (NR PIN).