WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Program ćwiczeń i seminariów

2015/2016

Genetyka kliniczna II

 

 Podział na sekcje

Przebieg ćwiczeń

 

 Dzień 1 i 2 (Kliniki Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach)

 

 1. Wprowadzenie do specyfiki  oddziałów klinicznych.
 2. Badanie pacjenta/probanda
 3. Wywiad rodzinny
 4. Analiza dokumentacji medycznej
 5. Zlecenie badań diagnostycznych
 6. Diagnostyka różnicowa
 7. Ustalenie ostatecznego rozpoznania
 8. Rola czynników genetycznych  w etiopatogenezie   chorób nowotworowych.
 9. Poradnictwo genetyczne w chorobach nowotworowych.

 

Dzień 3

 

 1. Omówienie przypadków badanych w oddziałach klinicznych
 2. Analiza wywiadu rodzinnego – konstruowanie drzewa genealogicznego. Określenie na jego podstawie sposobu dziedziczenia choroby.
 3. Poradnictwo genetyczne prospektywne i retrospektywne.
 4. Zasady kierowania do Poradni Genetycznej
 5. Diagnostyka fenotypowa i genotypowa
 6. Opracowanie porady genetycznej, określenie ryzyka genetycznego.
 7. Wykorzystanie programów komputerowych oraz baz danych w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie
 8. Sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć.

 

Ocena końcowa z przedmiotu genetyka kliniczna będzie średnią z zaliczenia zajęć praktycznych (30%) oraz testu obejmującego materiał wykładowy i ćwiczeniowy (70%).